یکی از کاربرد های دوخت داربستی ، استفاده از این دوخت  برای پر نمودن فضای خالی وسط بته جقه ها می باشد. این فضا ی خالی همیشه به صورت دوخت خطوط افقی و عمودی و ضربدر؛ پایان نمی یابد و گاهی در میان چهار خانه های به وجود آمده با نخ هایی به رنگ دیگر، دوخت هایی کمکی مانند گره فرانسوی، ضربدر هایی بزرگ تر و یا ستاره هایی کوچک؛ تزیین می شود.

در تصاویر زیر نمونه هایی از این تزیین را در فضای خالی یک بته جقه می بینید که توسط خانم ها عطیه شریفی و فاطمه تقی زاده در رنگ هایی متفاوت؛ دوخته شده است.

 در هر دو تصویر با رنگهایی متفاوت از دوخت داربستی، ضربدر هایی به صورت یک در میان در بین خانه های خالی دوخته شده است.

کاربرد دوخت داربستی- سوزندوزی شب افروز

کاربرد دوخت داربستی- سوزندوزی شب افروز

دوخت داربستی یا دوخت بخارا، جهت پر نمودن بخش هایی خالی از سوزن دوزی که تمایلی به پر کردن کامل آن نیز وجود ندارد؛ به کار می رود.

برای اجرای دوخت ابتدا، شلالهای بلندی به صورت بعلاوه کنارهم می دوزیم. بطوریکه پس از دوختن شلال ها، مربع های مساوی در کنار هم داشته باشیم. محل تقاطع این خطوط افقی و عمودی را با نخ همرنگ یا نخ رنگ دیگر، بست هایی به شکل اریب یا بعلاوه می دوزیم. گاهی هم از گره فرانسوی در محل تقاطع استفاده می کنیم.

نمونه ای از دوخت داربستی را در اینجا می بینید که توسط خانم فاطمه رمضانی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

دوخت داربستی یا بخارا- سوزن دوزی شب افروز