شبکه دوزی شطرنجی طرح دار

در این شبکه دوزی همانند شبکه دوزی شطرنجی ساده نخ کشی پارچه، با ایجاد مربع یا مستطیل هایی با تار و پود مشخص بر روی زمینه پارچه به شیوه پر و خالی؛ شروع می شود. با این تفاوت که در شبکه دوزی شطرنجی طرح دار فاصله خالی میان مربع یا مستطیل ها پس از دسته بندی تار و پود پارچه، با دوخت های مرتبط پر می شود. و در بسیاری موارد دسته بندی میان فواصل پر و خالی نیز به شیوه های مختلف از دوخت ژور، سوزندوزی و تزیین می شود.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت شبکه دوزی شطرنجی طرح دار، را می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز و گوشه های یک روسری سفید طرح دار، اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این شبکه دوزی زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

شبکه دوزی شطرنجی طرح دار- سوزندوزی شب افروز

روش های استفاده از برودری دوزی

 برودری دوزی با هر شیوه ای از ارائه تکنیک، چه روی پارچه های کتانی باشد و چه بر روی پارچه های نایلون دار؛ می تواند به دلخواه مصرف کننده ، مورد استفاده قرار گیرد.

رایج ترین نوع مصرف برودری ها به صورتی است که پارچه برودری شده با همان شکل یعنی بریده دوزی شده و به عبارتی سوراخ دار مورد استفاده قرار می گیرد . ولی در مقابل این نوع مصرف، نوع مصرف دیگری نیز قرار دارد  و آن استفاده از یک رنگ پارچه دیگر به رنگ متفاوت یا متضاد؛ در زیر کار برودری می باشد.

در تصویر زیر، نمونه ای از برودری با هویه را بر روی پارچه سبز می بینید و چنانچه در تصویر نیز پیداست انعکاس رنگ پارچه از زیر برودری و تاثیر آن  بر روی برودری، زیبایی برودری را بسیار افزون تر نموده است. زیباست اینطور نیست.

برای دیدن تصاویر بیشتری از انعکاس این زیبایی بر برودری می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

روش استفاده از برودری- سوزندوزی شب افروز