Skip to main content

بافت پارچه  با دست، در مازندران قدمتی دیرینه دارد و هنوز نیز در برخی از نقاط مازندران این بافت اجرا، مصرف و در قالب صنایع دست بافت، به دوست داران صنایع دستی؛ ارائه می گردد. کاربرد بافت این پارچه ها اغلب به صورت حوله، دستمال و شمد یا رو اندازهای تابستانی می باشد. همراه با بافت این پارچه ها که عمدتا با نخ سفید می باشد، تزییناتی از جنس سوزندوزی نیز، اجرا می شود. این تزیینات گاه در میان تار و پود و بافت پارچه، ارائه می شود و گاهی نیز سطح پارچه را به شیوه هایی از دوخت شماره و یا گلدوزی؛ در بر می گیرد. ابتدا و انتهای پارچه ها نیز، تار و پود های اضافی را با شیوه های مختلف به یکدیگر گره می زنند تا هم استقامت و پایداری بافت را حفظ نماید و هم جلوه هایی از تکنیک های سوزندوزی را در حرفه ژور دوزی؛ به تماشا ی نگاه هر بیننده ای بنشاند که مشتاق ماندگاری تاریخ هنر سرزمین خودش می باشد. اغلب این پارچه ها گاه به همین شیوه که طراحی و اجراشده، مصرف می شوند و گاه نیز کاربری مصرف این پارچه ها بنا به سلیقه مصرف کننده رنگ و جهت تازه ای می بابد و برحسب موقعیت، مکان و زمان مصرف؛ سمت و سویی تازه می یابد و به تعبیری کاربرد روز می یابد.

در تصویر زیر نمونه ای از سوزندوزی روی سطح پارچه دست بافت، را می بینید که به عنوان یک میراث ماندگار در میان برخی از خانواده های سنتی مازندران یافت می شود. بافت این پارچه برای حوله طراحی و اجرا شده و روی آن طرحی از طاوس با نخ گلابتون ظریف طلایی و نقره ای یا به عبارتی گلابتون زرین و سیمین، سوزندوزی شده است. این سوزندوزی بسیار زیبا توسط خانم فاطمه رمضانی اجرا شده و بافت این پارچه نیز در میان خانواده و یک میراث خانوادگی می باشد. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

گلابتون دوزی روی پارچه دست بافت- فاطمه رمضانی