Skip to main content

پس از دوخت ساقه ها، می توان دوخت برگ ها را آغاز نمود. بطور کلی دوخت برگ ها در این نمونه به سه شیوه تقسیم شده است. شیوه اول دوخت برگ ها در نمونه،  برگ های تیغ ماهی می باشد که عمدتا به رنگ سبز پسته ای و برای برگ هایی استفاده شده که ریز تر هستند و روی یک ساقه و مجزا از یکدیگر در طرفین ساقه قرار گرفته اند.

شیوه دوم دوخت برگ ها در نمونه، شاه ماهی بسته می باشد که برای برگ های پهن تر استفاده شده است. این برگ ها نیز در نمونه با سایه روشن و به رنگ سبز سدری دوخته شده است.

شیوه سوم دوخت برگ ها در نمونه، دندان موشی کوتاه و بلند با سایه روشن دوزی می باشد که برگ های بلند تر را شامل می شود. به هر صورت الزامی به استفاده از قواعد گفته شده نیست و این فقط و فقط سلیقه سوزندوز می باشد و قابلیت تغییر در اجرا همیشه وجود دارد.این رومیزی بسیار زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

رومیزی باغ گل- سوزندوزی شب افروز