Skip to main content

در مطالب گذشته گفته شد که اصطلاح منظره دوزی به سوزن دوزی روی طرح هایی گفته می شود که منظره ای از فصل یا روز و یا فضای خاصی را نمایان می سازد. از آنجا که این فضا در زمان های مختلف از روز و یا فصل و   ….. می تواند متفاوت نیز باشد، بر حسب این تفاوت ها نام های مشخص دیگری مانند: منظره دوزی پاییز، منظره دوزی بهار، و….. را نیز در بر می گیرد.

در تصاویر زیر نمونه ای از سوزن دوزی روی طرحی از منظره را می بینیم که توسط خانم فاطمه رمضانی از آموزشگاه شب افروز؛ برای فصل بهار سوزن دوزی شده است. به گونه ای که در تصاویر نیز دیده می شود، همین طرح را می توان در قالب فصل های دیگری چون زمستان، پاییز و یا تابستان؛ نیز سوزن دوزی نمود.

تصاویر بیشتری از این سوزن دوزی زیبا را به همراه طرح این منظره، می توانید در این نشانی بیابید.

منظره دوزی، طرح بهار- سوزندوزی شب افروزمنظره دوزی، طرح بهار- سوزندوزی شب افروزطرحی از یک منظره- سوزندوزی شب افروز