Skip to main content

برای دوخت آجر چین ، ابتدا ملیله ها را با فاصله اندکی از یکدیگر ؛ به صورت دانه دانه روی یک خط می دوزیم . سپس کمی پایین تر در فاصله میان هر دو ملیله یک ملیله دیگر می دوزیم  تا شبیه چیدن آجرها باشد. تکنیک دوخت آجرچین ، برای دوختن یک خط در دو ردیف و یا در چند ردیف بکار می رود.

نمونه ای آموزشی از دوخت آجر چین با ملیله را در این بخش می بینید که توسط خانم لیلا داور پور، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.خانم لیلا داور پور این نمونه آموزشی از دوخت آجر چین را در چند ردیف از یک خط، ملیله دوزی نموده است.

دوخت آجرچین با ملیله- لیلا داورپور