گل های نگینی

گل های نگینی در حرفه سرمه دوزی و پولک و منجوق دوزی کاربرد بسیار گسترده ای دارد و اغلب جهت پر نمودن فضاهای خالی و یا گسترده تر نمودن چشم انداز طرح ها به کار می رود.

برای دوختن گل های نگینی ابتدا یک مروارید درشت یا یک عدد سنگ گرد در نقطه دلخواه بدوزید. سپس سوزن را از پارچه کاملا نزدیک مروارید یا سنگ گرد، بیرون بیاورید و تعدادی مروارید کوچک تر را به سوزن کشیده؛ دور تا دور مروارید درشت حلقه کنید و بست بزنید .

گل های نگینی را با مواد اولیه متفاوت در رنگ های هماهنگ و متضاد نیز می توان دوخت.

در تصاویر زیر نمونه هایی از دوخت گل های نگینی را می بینید که توسط خانم ها فاطمه ابراهیم زاده و فاطمه عبدی و منانه نصیری از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

گل نگینی- سوزندوزی شب افروزگل نگینی- سوزندوزی شب افروزگل نگینی- سوزندوزی شب افروز

کاربرد های ذغره گره دار

ذغره گره دار می تواند کاربرد های بسیاری داشته باشد. جهت دوخت و جلوه دهی روی خطوط  مختلف به کار می رود و علاوه بر آن برای پر نمودن گلبرگ های برخی از گل ها نیز استفاده می شود.

دو نمونه دوخته شده از کاربرد ذغره گره دار که با آن گلبرگ های یک گل پر شده است را، در تصاویر زیر می بینید . این نمونه ها مربوط به خانم زیور مهدی نژاد و خانم فاطمه آل ابراهیمی، از آموزشگاه شب افروز می باشند. در یک نمونه گلبرگ ها با سرمه تراش  و درنمونه دوم گلبرگ ها با سرمه ساده پر شده است.

کاربرد زغره گره دار- سوزندوزی شب افروز کاربرد زغره گره دار- سوزندوزی شب افروز

 کاربرد دیگری از ذغره گره دار وجود دارد که به کمک این تکنیک می توانیم دسته سبد و یا حد فاصل لبه های سبد را  بدوزیم. نمونه دوخته شده ای از این کاربرد را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم آتنا سجادیان، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

کاربرد زغره گره دار- سوزندوزی شب افروز

اما کاربرد عمده ذغره گره دار روی خطوط پیرامون جقه ها می باشد که به شکل ویژه ای خطوط اصلی و پیرامونی جقه ها را متمایز می نماید .

نمونه دوخته شده ای از این کاربرد ذغره گره دار را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم مریم رفیعی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

کاربرد زغره گره دار- سوزندوزی شب افروز