دوخت آجرچین با سرمه

جهت اجرای دوخت آجرچین با سرمه، از بلندترین بخش طرح  و متناسب با جهت گیری آن؛ دوخت را شروع می کنیم . در ابتدا قطعه سرمه ای به طول ۸ الی ۱۰ میلیمتر بریده و از لبه کناری طرح ، در بخش و مسیر انتخاب شده روی قرار می دهیم و می دوزیم. سپس با فاصله یک سوزن قطعه سرمه دیگری را قرار داده و دوخت را ادامه می دهیم. بعد از دوخت ردیف اول و در ردیف های بعدی باید دقت نمایید تا هر قطعه سرمه در میان حد فاصل میان دو قطعه قبل قرار گیرد. قسمت های کناری باقیمانده نیز به وسیله قطعات کوچک تر پر می شود.

نمونه آموزشی دوخت آجر چین را در این قسمت می بینید که توسط خانم سلیله احمد پور بر روی پارچه ترمه و در آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

دوخت آجرچین با سرمه- سلیله احمدپور

دوخت آجر چین با ملیله

برای دوخت آجر چین ، ابتدا ملیله ها را با فاصله اندکی از یکدیگر ؛ به صورت دانه دانه روی یک خط می دوزیم . سپس کمی پایین تر در فاصله میان هر دو ملیله یک ملیله دیگر می دوزیم  تا شبیه چیدن آجرها باشد. تکنیک دوخت آجرچین ، برای دوختن یک خط در دو ردیف و یا در چند ردیف بکار می رود.

نمونه ای آموزشی از دوخت آجر چین با ملیله را در این بخش می بینید که توسط خانم لیلا داور پور، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.خانم لیلا داور پور این نمونه آموزشی از دوخت آجر چین را در چند ردیف از یک خط، ملیله دوزی نموده است.

دوخت آجرچین با ملیله- لیلا داورپور