Skip to main content

آبی بی کران آسمان هستم و گنج نهانی از سنگ های فیروزه ای  در سینه دارم. دست هایی دارم که گل می دوزد و گل می سازد. دستهایی دارم که با گل و برگ آشناست.رنگ ها را می شناسد. با پاییز و بهار هم پیمان است و با مهر و آبی آسمان پیوندی جاودانه دارد. دستهایی که با خورشید درونم آغازگر دیروز و امروز من بوده و همراه فردایی جاودانه است.

گلدوزی با ابریشم- سوزندوزی شب افروز