Skip to main content

تکنیک دوخت بست دوزی یا ثابت دوزی، گزینه بسیار مناسبی برای دوختن تنه درخت نیز، می باشد. هرگاه  بخواهیم تمام و یا بخشی از درخت را کشیده تر نشان دهیم از این دوخت هم، می توانیم برای پر کردن تنه درخت؛ استفاده کنیم. برای این کار ابتدا از پایین درخت نخ 6 لا  را بر روی پارچه قرار داده با نخ دیگر (همرنگ و یا هماهنگ) تا روی نوک تنه درخت با فواصل مساوی  بست می زینم. پس از رسیدن به نوک، دوباره نخ 6 لا را می چرخانیم و بست زدن را به طرف پایین ادامه می دهیم.

در تصویر زیر نمونه ای از  دوخت ثابت دوزی روی تنه درخت را می بینید که توسط خانم نعیمه منزه بر روی یک تابلوی دیواری، اجرا شده است. در سوزندوزی این تابلوی دیواری از رنگ های مختلف دمسه و تکنیک های متفاوت از دوخت های بنیادی استفاده شده است. این تابلوی دیواری روی پارچه زرد طرح دار، اجرا شده و رنگهای مورد استفاده در سوزندوزی این تابلو نیز با استفاده از رنگ زمینه تابلو و هاهنگی با آن انتخاب شده که از ویژگی این نمونه خوب سوزندوزی شده، می باشد.  برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

ثابت دوزی و دوخت درخت- نعیمه منزه